Nu 3 vacatures online
Meld u aan bij vacaturebank Werken in de Zorg als 
Zoek in alle vacatures
Nieuwsberichten online
Vrijwilligerswerk in de aanvullende zorg
Wil je iets voor een ander betekenen? ThuisWoonService helpt je hier graag bij!
Nieuwe vacatures
Hulp in de huishouding Groningen
Voor De Nieuwe Zorg Thuis zijn wij op zoek naar nieuwe h..
vrijwilliger die hulpbehoevenden helpt bij tuinonderhoud
..
Vrijwilligers gezocht voor informele hulp
  ..

Voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WERKENINDEZORG.NU

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden van Werken in de Zorg.nu;

Dienst(en):
de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Werken in de Zorg.nu en Wederpartij gesloten Overeenkomst;

Gebruikers:
de particuliere gebruikers van de Site die een Curriculum Vitae hebben geplaatst op de Site alsmede alle andere gebruikers die gebruik maken van de Dienst(en) en of Site van Werken in de Zorg.nu

Werken in de Zorg.nu:

Lantink Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Wanneperveen, Veneweg 292 - 47;

Overeenkomst:
de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan Werken in de Zorg.nu Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Site:
De internetsite van Werken in de Zorg.nu te bereiken via de domeinnaam www.werkenindezorg.nu, alsmede alle andere internetsites van Werken in de Zorg.nu bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.

Toegangscode:
een door de Werken in de Zorg.nu aan Wederpartij toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan worden verkregen;

Wederpartij:
iedere (rechts)persoon die met Werken in de Zorg.nu een Overeenkomst heeft gesloten.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Werken in de Zorg.nu en Wederpartij.
2.2 Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Werken in de Zorg.nu zijn bevestigd.

2.3 Alle aanbiedingen door Werken in de Zorg.nu aan Wederpartij zijn vrijblijvend.

2.4 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanmelding door Wederpartij en de schriftelijke bevestiging daarvan door Werken in de Zorg.nu. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke bevestiging van Werken in de Zorg.nu en bij gebreke daarvan door de factuur. Wanneer Wederpartij met gebruikmaking van het internet een digitale (on-line) aanmelding verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door Werken in de Zorg.nu. aan Wederpartij is verstuurd. Wederpartij dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door Werken in de Zorg.nu wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Wederpartij in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.

2.5 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Wederpartij gewenste wijziging in de Overeenkomst uiterlijk binnen een (1) werkdag kunnen plaatsvinden en slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Werken in de Zorg.nu.

2.6 Wederpartij heeft, in geval van een Overeenkomst met een looptijd van 3 maanden of korter, het recht om uiterlijk binnen een (1) werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst de aan Werken in de Zorg.nu verstrekte opdracht schriftelijk, eventueel per fax of e-mail, te beëindigen, zulks onder gelijktijdige betaling aan Werken in de Zorg.nu van een door Werken in de Zorg.nu naar maatstaven van redelijkheid te bepalen vergoeding, echter van minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50,00 EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder mede begrepen de personele en administratieve kosten. In geval van een Overeenkomst met een looptijd van langer dan 3 maanden heeft Wederpartij het recht om uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst de aan Werken in de Zorg.nu verstrekte opdracht schriftelijk, eventueel per fax of e-mail, te beëindigen, zulks onder gelijktijdige betaling aan Werken in de Zorg.nu van een door Werken in de Zorg.nu naar maatstaven van redelijkheid te bepalen vergoeding, echter van minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 500,00 EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder mede begrepen de personele en administratieve kosten.

2.7 Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Werken in de Zorg.nu kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Werken in de Zorg.nu is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

2.8 De Site bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Werken in de Zorg.nu is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.

2.9 De Site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Werken in de Zorg.nu staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Werken in de Zorg.nu of derden.

2.10 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zo ver dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zo ver dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

3. Gebruik Toegangscode en de Dienst

3.1 Werken in de Zorg.nu zal ernaar streven om binnen een werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst Wederpartij van een of meer Toegangscodes te verschaffen.

3.2 Wederpartij is slechts gerechtigd de door Werken in de Zorg.nu toegekende Toegangscode te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Toegangscode nodig hebben ter vervulling van de werving - en selectieactiviteiten van Wederpartij. Wederpartij is slechts gerechtigd één Toegangscode per werknemer te verstrekken. Op eerste verzoek van Werken in de Zorg.nu dient Wederpartij Werken in de Zorg.nu op de hoogte stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.

3.3 Het recht tot gebruik van een Dienst is beperkt tot werving- en selectieactiviteiten ten behoeve van de interne organisatie van de Wederpartij zelf. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/ of te (sub)licentieren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de Wederpartij, die de Toegangscode hebben verkregen ten behoeve van werving- en selectieactiviteiten van Wederpartij.

3.4 CV toegangspakketten voorzien in toegang tot de CV Database in overeenstemming met (i) de geografische segmenten van de CV Database toegankelijk voor een toegangscodehouder en (ii) de periode waarin het toegestaan is om de CV database te betreden (Toegangsperiode).

3.5 Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de Toegangscode door Wederpartij is verstrekt niet langer voor Wederpartij werkzaam zijn, zal Wederpartij Werken in de Zorg.nu hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dit geval is het Werken in de Zorg.nu toegestaan om Wederpartij een nieuwe Toegangscode te verstrekken.

3.6 Voorts staat Wederpartij er voor in dat deze werknemers de Toegangscode en de Dienst slechts ten behoeve van de werving - en selectieactiviteiten van Wederpartij zullen gebruiken.

3.7 Werken in de Zorg.nu heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder mede begrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Toegangscode en de Dienst aan Wederpartij in rekening te brengen.

4. Elektronische communicatiemiddelen

4.1 In het geval communicatie tussen Werken in de Zorg.nu en Wederpartij geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. Werken in de Zorg.nu is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

4.2 Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

5. Prijs en betaling

5.1 De overeengekomen prijs voor het gehele termijn van de Overeenkomst is na aanvang van de Overeenkomst direct opeisbaar. Mogelijke afspraken tussen Werken in de Zorg.nu en Wederpartij om de prijs gespreid over meerdere facturen in rekening te brengen doen hier niets aan af.

5.2 Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden, binnen dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur dan wel door middel van een door Werken in de Zorg.nu geaccepteerde creditcard

5.3 Tenzij anders overeengekomen en zonder afbreuk te doen aan het in artikel 7.3 bepaalde, zullen door Wederpartij aan Werken in de Zorg.nu gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.

5.4 De gehanteerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij Werken in de Zorg.nu. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Werken in de Zorg.nu in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

5.5 Werken in de Zorg.nu behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. Werken in de Zorg.nu zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen.

5.6 Indien Wederpartij voor de betaling van het uit hoofde van de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedrag een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Werken in de Zorg.nu niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken.

5.7 Indien Wederpartij voor de betaling van het uit hoofde van de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedrag een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Binnen deze periode zal Werken in de Zorg.nu voor de uitvoering van de incasso zorg dragen.

5.8 Indien Wederpartij machtiging heeft gegeven voor een automatische incasso zoals genoemd in artikel 5.6, en Werken in de Zorg.nu niet in staat is om verschuldigde bedragen te incasseren, is het door Wederpartij verschuldigde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan. Het staat Werken in de Zorg.nu in dat geval vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen.

5.9 Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.

5.10 Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Wederpartij. Indien Werken in de Zorg.nu het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld. Werken in de Zorg.nu is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

5.11 Werken in de Zorg.nu is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Werken in de Zorg.nu bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Werken in de Zorg.nu tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

6. Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij Eigendom

6.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de Site geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij.

6.2 Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (on-line) gebruiker verwacht mag worden.

6.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij de beschikking heeft over persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

6.4 Wederpartij onthoudt zich ervan Werken in de Zorg.nu of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van Werken in de Zorg.nu, het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij, het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij geplaatste vacature; het plaatsen van een vacature voor een ander doel dan het werven van personeel voor die vacature; het plaatsen van een CV met een ander doel dan het zoeken naar een vacature die wordt vervuld door Wederpartij zelf (en met name het plaatsen van een CV met als doel het werven van klanten voor eigen werving- en selectiediensten van Wederpartij) het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Site is geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van Werken in de Zorg.nu, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Werken in de Zorg.nu of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

6.5 Het is Wederpartij niet toegestaan om respondenten op geplaatste CV;s door te verwijzen naar, door te linken naar, te refereren aan of op wat voor manier dan ook aandacht te vestigen op (websites van) derde partijen, waaronder met name wordt verstaan wervings- en selectiebedrijven in de ruimste zin van het woord.

6.6 Onverlet het overige in dit artikel 6 bepaalde, zal de Wederpartij zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Site en de gegevens waartoe middels de Diensten of de Site toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan (i) het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan Gebruikers van Werken in de Zorg.nu ('spammen') die niet strekken tot de vervulling van een vacature; (ii) het benaderen van Gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij Werken in de Zorg.nu heeft aangemeld, daaronder mede begrepen het aanbieden van arbeidsbemiddelingsdiensten zonder dat van een concreet vacatureaanbod sprake is; en(iii) het langs geautomiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van Werken in de Zorg.nu ('spideren'/'harvesten'/'uitmelken'). Indien Werken in de Zorg.nu een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Wederpartij, dan is Wederpartij Werken in de Zorg.nu zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 10.000 (tienduizend EURO) per gebeurtenis en is Werken in de Zorg.nu gerechtigd om de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6.7 Het is Wederpartij niet toegestaan om de (HTML) codes die door Werken in de Zorg.nu zijn beschreven voor het aanmaken van advertenties en vacatures etcetera op de Site te kopiëren, te wijzigen of aan te passen anders dan conform de door Werken in de Zorg.nu verstrekte instructie.

6.8 Onverlet de andere rechten van Werken in de Zorg.nu zal Wederpartij op eerste verzoek van Werken in de Zorg.nu zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur materialen van de Site verwijderen indien deze naar de mening van Werken in de Zorg.nu inbreuk maken op enig recht van derden.

6.9 Wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, geeft Werken in de Zorg.nu toestemming tot het verzenden aan Wederpartij van ongevraagde elektronische berichten inzake nieuws, ontwikkelingen of andere informatie met betrekking tot door Werken in de Zorg.nu verleende diensten en haar website, onverlet het recht van Wederpartij deze toestemming in de toekomst te herroepen.

Werken in de Zorg.nu houdt zich het recht voor om in het geval van het refreshen, updaten en/of vernieuwen, of het aanbrengen van wat voor verandering dan ook aan een vacatureplaatsing te beschouwen als een nieuwe vacatureplaatsing indien zij dit van toepassing acht. Deze als nieuw te beschouwen vacatureplaatsing kan aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

6.10 Wanneer Wederpartij meer vacatures heeft geplaatst dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst met Werken in de Zorg.nu is overeengekomen, dan is Werken in de Zorg.nu onverminderd haar overige rechten bevoegd om Wederpartij overeenkomstig de bij haar geldende prijzen per losse vacature hiervoor te belasten en is Wederpartij deze extra bedragen aan Werken in de Zorg.nu verschuldigd tenzij anders is overeengekomen.

7. Rechten en Verplichtingen van Werken in de Zorg.nu

7.1 Werken in de Zorg.nu verschaft Wederpartij toegang tot haar Site en gebruik van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.

7.2 Werken in de Zorg.nu zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

7.3 Werken in de Zorg.nu heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Wederpartij en welke langer dan 5 werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Wederpartij slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Wederpartij gedurende de storing geen toegang toe had.

7.4 Werken in de Zorg.nu behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal Werken in de Zorg.nu Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

7.5 Werken in de Zorg.nu behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor plaatsing van CV's, vacatures, bedrijfspresentaties en/of andere vormen van "exposure" op de Site door Wederpartij te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van de Site indien naar het oordeel van Werken in de Zorg.nu een dergelijke plaatsing onrechtmatig is jegens een derde , in strijd is met enige overeenkomst tussen Werken in de Zorg.nu en Wederpartij, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd of, naar het oordeel van Werken in de Zorg.nu, als aanstootgevend of onnodig grievend dient te worden aangemerkt. Onverlet de overige rechten van Werken in de Zorg.nu zal Wederpartij op eerste verzoek van Werken in de Zorg.nu zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur de gewraakte informatie van haar databestand op de Site van Werken in de Zorg.nu verwijderen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Werken in de Zorg.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de Site, of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Diensten, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

8.2 Werken in de Zorg.nu is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij of wanneer de via de vacatures van Werken in de Zorg.nu betrokken werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.

8.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Werken in de Zorg.nu of van haar leidinggevende ondergeschikten.

9. Overmacht

9.1 Indien Werken in de Zorg.nu niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen (30), zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.2 Indien Werken in de Zorg.nu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Werken in de Zorg.nu bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

9.3 Van overmacht van Werken in de Zorg.nu in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van Werken in de Zorg.nu onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Werken in de Zorg.nu kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Werken in de Zorg.nu.

10. Geheimhouding

10.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

10.2 De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 10.1 duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst.

10.3 Voor het gebruik en de geheimhouding van de Toegangscode geldt het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

11. Duur en beëindiging

11.1 De Dienst zal worden verleend door Werken in de Zorg.nu aan Wederpartij gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de Overeenkomst. Zowel Werken in de Zorg.nu als Wederpartij is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen de einddatum van de Overeenkomst. Behoudens anders bepaald in deze Voorwaarden is tussentijdse opzegging niet toegestaan.

11.2 Indien de Wederpartij één van zijn verplichtingen jegens Werken in de Zorg.nu niet nakomt of Werken in de Zorg.nu goede reden heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Wederpartij is niet in staat om op eerste verzoek van Werken in de Zorg.nu adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de Wederpartij, de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft Werken in de Zorg.nu het recht (verdere) uitvoering van alle met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Werken in de Zorg.nu op schadevergoeding.

12. Diversen

12.1 Het is Wederpartij niet toegestaan om de Overeenkomst tussen Werken in de Zorg.nu en Wederpartij, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Werken in de Zorg.nu

12.2 Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

12.3 Op de Overeenkomst tussen Werken in de Zorg.nu en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

12.4 Werken in de Zorg.nu heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Wederpartij. Indien abonnee niet instemt met de wijziging, heeft Wederpartij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Voor de kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.

12.5 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.

12.6 Alle geschillen tussen Werken in de Zorg.nu en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

12.7 Alle aanspraken van Wederpartij vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

12.8 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer ……….., worden beschikbaar gesteld op de Site en worden, voor zover zij niet reeds ter hand zijn gesteld, op eerste verzoek aan Wederpartij toegezonden.